[13 มิถุนายน 2561] โครงการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อม สู่สำนักงานสีเขียว Green Office”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อม สู่สำนักงานสีเขียว Green Office”  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มาเป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องบรรยาย 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา