[13 กันยายน2560] โครงการ มหิตลาภาษาศิลป์ (ภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ มหิตลาภาษาศิลป์ (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยจัดให้มีแข่งขันการพูดสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational speech) ภายใต้หัวข้อ Self-Access Learning in th 21st Century หรือ Environment-Friendly Lifestyles โดยมีบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก