[14 กุมภาพันธ์ 2561] กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายและการสัมภาษณ์งาน”

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายและการสัมภาษณ์งาน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน” และคุณชัยวัฒน์ สังข์ชัย ฝ่ายสรรหาและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัทอยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด บรรยายเรื่อง “สัมภาษณ์งาน”