[14 พฤศจิกายน 2561] โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยสำหรับประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยสำหรับประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพ ณ ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561