[14 พฤศจิกายน 2561] นักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา LAEN 269 English for Media and Journalism เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษและประธานศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา LAEN 269 English for Media and Journalism เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ห้อง 702 ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำภาษาอังกฤษไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อและกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานข่าวโทรทัศน์ โดยมีคุณอรุณี ชาติอุดมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด และคุณโมนัย เย็นบุตร Content Manager และ ผู้ประกาศข่าวช่องทรูโฟร์ยู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561