โครงการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมวันวาเลนไทน์ LLC Valentine’s Day)

การแข่งขันร้องและแปลเพลงภาษาอังกฤษ และอธิบายคำศัพท์ที่น่าสนใจจากเพลง 5-10 คำ นักศึกษาต้องส่งเนื้อร้องของเพลงก่อนการประกวด 1-2 วัน ที่อีเมล์ของผู้ประสานงานกิจกรรม tannicha.jit@mahidol.edu หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษา อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล