ปีงบประมาณ 2014 ระบบเครื่องปรับอากาศ

คณะศิลปศาสตร์ มีมาตรการให้เปิดเครื่องปรับอากาศได้ในช่วงเปิดทำการปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่างห้องพัก ห้องทำงาน ในช่วงระหว่างเวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องจะถูกกำหนดให้ตั้งอุณหภูมิการทำงานของเครื่องที่ระหว่าง 25-26 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะ 

นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ยังได้ติดตั้ง ม่านทึบแสง สำหรับกรอกแสงแดดไว้ที่กระจกห้องสำนักงาน และห้องเรียนทุกห้องเพื่อลดอุณหภูมิของห้อง ซึ่งเป็นวิธีลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศได้อีกทางหนึ่ง

**ทั้งนี้การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นทุก 1 องศาเซลเซียส จะสามารถประหยัดค่าพลังงานได้ 10%  (ข้อมูลโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน)