[16 สิงหาคม 2560] กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 3 เรื่อง “การปรับปรุง มคอ.3 ตามแนวคิด Outcome Based Education”

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 3 เรื่อง “การปรับปรุง มคอ.3 ตามแนวคิด Outcome Based Education” ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร เป็นวิทยากรบรรยาย