[16 มกราคม 2562] สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยและหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ Portfolio

งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยและหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ Portfolio ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยื่นสมัครผ่านระบบ TCAS เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 133 – 134 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562