[เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559] งานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 10 “ในน้ำมีปลา ศาลายามีข้าว”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 10 ตอน “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ที่อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การจัดงานในครั้งนี้ได้นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวและพันธุ์ ข้าวในมณฑลนครชัยศรี ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วัฒนธรรมข้าวของคนไทยลุ่มน้ำนครชัยศรี” โดยศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา เป็นองค์ปาฐกบรรยายถึงลักษณะของพันธุ์ข้าวที่พบในประเทศไทย ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตและพิธีกรรมความเชื่อของสังคม

 

ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง “ข้าวศาลายา: ขวัญ ดิน ศิลป์(สิน) นา” โดยนำเสนอประเด็นเรื่องของข้าวที่อยู่ในพื้นที่ศาลายาทั้งในแง่ของประวัติ ศาสตร์และปัจจุบัน อาทิ การประกวดพันธุ์ข้าวในสมัย รัชกาลที่ 5 ที่นาพระราชมรดก การผลักดันเกษตรนาข้าวสู่ภาคธุรกิจอุสาหกรรม และศิลปะจากนาข้าวสุนทรีย์ โดยมีผู้ร่วมเสวนาที่มีประสบการณ์เรื่องข้าวจากภาคส่วนต่าง ๆได้แก่ นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม (ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑล) อาจารย์วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร (ศิลปินอิสระ เจ้าของแนวคิดนานิเวศสุนทรีย์) รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง (ผู้ผลักดันโฉนดชุมชนในนครปฐมและพลวัฒน์สำคัญของชาวนาในภาคกลาง) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประธานศูนย์สยามทรรศน์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย)

 

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ชมนิทรรศการเกี่ยวกับที่นาในพระราชมรดกและ พันธุ์ข้าวไทยในศาลายาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดพันธุ์ข้าวไทยในสมัยพระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และร่วมพิธีมอบรางวัล “ศาลายาสดุดี” ครั้งที่ 6 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่อำเภอพุทธมณฑล ซึ่งครั้งนี้ได้มอบให้แก่ “คุณจงดี เศรษฐอำนวย”ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วัดสุวรรณ

 

อนึ่ง งานเล่าขานตำนานศาลายา เป็นโครงการที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ของชุมชนศาลายา