[17 เมษายน 2562] สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยและหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ Quota อัพเดทล่าสุดเมือ: 17 เมษายน 2

งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยและหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ Quota ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยื่นสมัครผ่านระบบ TCAS เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562