ศึกษาดูงานในส่วน UN/ESCAP ขององค์การสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในส่วน UN/ESCAP ขององค์การสหประชาชาติ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรพร้อมได้รับฟังบรรยายสรุปถึงความเป็นมาและบทบาทขององค์การสหประชาชาติ โดยภาพรวมจากMs. Francesca Ross เจ้าหน้าที่ฝ่าย Strategic and Advocacy Section และงานขององค์การฯที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลและการล่ามและเอกสาร โดย Mr. Steve Odera หัวหน้าฝ่าย Conference and Documentation Services Section นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสในการเยี่ยมชมสถานที่ใช้จัดประชุมและตู้ล่ามขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี ยังช่วยเปิดโอกาสทางการร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาที่มีความสนใจในวิชาชีพด้านการแปลและการล่ามต่อไป UN4 UN2 UN1