[17 กันยายน 2561] TNN24 ช่อง 6 สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี เรื่อง “เศรษฐกิจมหาสมุทร: เส้นทางการค้าแห่งบูรพาทิศ”

วันที่ 17 กันยายน 2561 บริษัท PP Production ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และสารคดี เข้าสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง “เศรษฐกิจมหาสมุทร: เส้นทางการค้าแห่งบูรพาทิศ” โดยสารคดีชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฉายภาพการค้าของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ที่มั่งคั่ง เจริญรุ่งเรืองมาได้ เพราะเส้นทางการค้าทางทะเลที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศตะวันตกกับภูมิภาคตะวันออกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 ช่อง 16 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.30 – 22.00 น. โดยเริ่มตอนแรกในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 นี้