[17 ธันวาคม 2559] โครงการ “งานคืนสู่เหย้า ชาวศิลปศาสตร์”

โครงการ “ งานคืนสู่เหย้า ชาวศิลปศาสตร์”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดการเรียนการสอนมาระยะเวลา 13 ปี ในแต่ละปีได้สร้างสรรค์บัณฑิตที่พึงประสงค์ออกสู่สังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติและสังคม

ในการนี้คณะศิลปศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ ซึ่งศิษย์เก่าถือว่าเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาปัจจุบันและคณะศิลปศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการ “งานคืนสู่เหย้า ชาวศิลปศาสตร์” ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๗ – ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆร่วมกันเพื่อเป็นกลุ่มพลังในการพัฒนาเครือข่ายด้านศิษย์สัมพันธ์ของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

tent