ปีงบประมาณ 2014 ระบบรีไซเคิลนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบรีไซเคิลนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย

โดยน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรน้ำอาทิ อ่างล้างมือ สุขภัณฑ์ หรือท่อระบายน้ำทิ้งต่าง ๆ จะถูกถ่ายไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียใต้อาคารสิริวิทยาเพื่อปรับคุณภาพน้ำ (ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างและเติมออกซิเจนในน้ำ) จากนั้นจึงปล่อยน้ำเสียที่กลายเป็นเป็นน้ำดีแล้วลงสู่คูคลองบริเวณหน้าอาคารสิริวิทยา และน้ำในคูคลองจะถูกสูบเข้าสู่ระบบปั้มน้ำ เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำเข้าท่อที่เชื่อมต่อกับระบบสปริงเกอร์ในการจ่ายน้เพื่อรดต้นไม้และสนามหญ้า ของอาคารสิริวิทยา

ดังนั้นการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่โดยวิธีการบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนให้เป็นน้ำดีจึงเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรและนำมาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด