การบรรยายหัวข้อ “แนะนำทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ “แนะนำทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยคุณลักขณา ศิริพละ และ คุณวิทยาภรณ์ เคียงศิริ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และคุณณัฐธิดา เดชมิตร หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย