[18 มกราคม 2562] ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit)

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะศิลปศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับและได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ  รวมถึงนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

Leave a Reply