[18 เมษายน 2560]โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา ครั้งที่ 4/2560 หัวข้อ “Special Lecture World Englishes”

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา ครั้งที่ 4/2560 ในหัวข้อ “Special Lecture World Englishes” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Diana Archangeli อาจารย์ประจำ University of Arizona, USA และ Miss.Suki Yiu นักศึกษาระดับปริญญาเอก University of Hong Kong มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์