[18 เมษายน 2561] โครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อ “กิจกรรมเสวนาแนะแนวอาชีพธุรกิจสายการบิน”

หน่วยกิจการนักศึกษา งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อ “กิจกรรมเสวนาแนะแนวอาชีพธุรกิจสายการบิน” ณ ห้อง 130 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนัสนันท์ ตันติประสงค์ชัย ผู้อำนวยการ Fly n Senses, Airline Academy และคุณฌไน ญาติสังกัด ลูกเรือสายการบิน Norwegian Air Shuttle มาเป็นวิทยากรบรรยาย ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ รองประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา