[18 พฤษภาคม 2562] พิธีไหว้ครู ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ในโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ในโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10 ซึ่งจัดโดยศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา