[19 เมษายน 2560]โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย รุ่นที่1 (ครั้งที่ 4) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 4) ในหัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ” เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย