[19 – 21 มิถุนายน 2562] โครงการสัมมนาบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โคฟ เกาะช้าง จังหวัดตราด

คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โคฟ เกาะช้าง จังหวัดตราด กิจกรรมในโครงการสัมมนาฯครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะฯ และงานเลี้ยงสังสรรค์ใน Theme Sweet Dream Part ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา