[17 – 19 มิถุนายน 2562] นักศึกษาได้รับรางวัลจากโครงการ Win Speexx Travel Award 2019

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิด หิรัญศุภโชติ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ นางสาวณัฐพร นามวงษ์ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Win Speexx Travel Award 2019 โดยรางวัลดังกล่าว Speexx คัดเลือกจากนักศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยที่ใช้โปรแกรมโดยจัดส่งผู้เรียนที่เข้าเรียนมีจำนวนชั่วโมงมากที่สุดและมีพัฒนาการสูงสุดไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562