[2 พฤษภาคม 2560)โครงการส่งเสริมศักยภาพการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนคลองบางกระทึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมศักยภาพการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนคลองบางกระทึก ภายใต้โครงการมหิดลพี่เลี้ยง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม