[20 กุมภาพันธ์ 2562] โครงการเพื่อการพัฒนาศิลปศาสตรบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “แนะแนวทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ”

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเพื่อการพัฒนาศิลปศาสตรบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “แนะแนวทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคุณสยาม สภานุชาต หน่วยวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 424 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562