[20 มิถุนายน 2561] โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การรับรองมาตรฐาน AUN-QA”

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การรับรองมาตรฐาน AUN-QA” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ และคณะ จากหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา