[20 กันยายน 2560] โครงการให้ความรู้ภาษาอังกฤษในชุมชน: โครงการศิลปศาสตร์สอนน้อง ครั้งที่ 7

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00  – 11.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการให้ความรู้ภาษาอังกฤษในชุมชน: โครงการศิลปศาสตร์สอนน้อง ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 คน ไปดำเนินการกิจกรรมสอนน้องใน 4 หัวข้อ คือ American English versus British Englins pronunciation, American English versus British English vocabulary, English conversation และ Basic Japanese และมีน้องๆ โรงเรียนคลองบางกระทึกร่วมกิจกรรมมากกว่า 90 คน