[20 กันยายน 2560] งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุทิตาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการแด่อาจารย์ ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคุณสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา