[20 กันยายน 2560] โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การทำวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในฐานวารสารนานาชาติ”

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การทำวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในฐานวารสารนานาชาติ” ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยาย