[20 พฤศจิกายน 2560] โครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และอาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร นำทีมบุคลากรร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 และบริจาคสิ่งของ ณ วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  เพื่อความเป็นสิริมงคล