[20 พฤศจิกายน 2561] อาจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชามนุษยศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชามนุษยศาสตร์

Leave a Reply