November 2013

Month

คณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับวิถีชุมชน จึงได้จัดโครงการ ศิลปศาสตร์ "รักษ์" สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 ขึ้น ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 โดยการร่วมปลูกไม้ประดับและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ พร้อมได้รับความรู้ด้านชุมชนท้องถิ่นและวิถีชีวิตริมคลองจากนายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล และผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More