March 2014

Month

คณะศิลปศาสตร์ มีมาตรการให้เปิดเครื่องปรับอากาศได้ในช่วงเปิดทำการปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่างห้องพัก ห้องทำงาน ในช่วงระหว่างเวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องจะถูกกำหนดให้ตั้งอุณหภูมิการทำงานของเครื่องที่ระหว่าง 25-26 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะ 
Read More