September 16, 2014

Day

คณะศิลปศาสตร์ ได้มีมาตรการประหยัดน้ำ โดยการติดตั้งระบบประหยัดน้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่กับโถส้วม ห้องน้ำหญิงและทดลองใช้งานจริง ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก (Sc2)
Read More