January 2015

Month

วิทยากร พันเอกหญิง สาลินี มณีรัตน์ นายทหารปฏิบัติการประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย ช่วยราชการกรมข่าวทหาร บรรยายในหัวข้อ “การล่ามทางทหาร” ในงานเสวนาของศูนย์การแปลและการล่าม TIC Forum ครั้งที่ ๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๒๘ ชั้น ๑ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการล่ามทางทหาร มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก และผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการเสวนาครั้งนี้เป็นอย่างมาก
Read More