August 2015

Month

คุณเพ็ญศรี เคียงศิริ นักเขียนนวนิยาย นามปากกา “นราวดี” ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ ”การแปลนวนิยายไทยสู่สากล” เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จัดโดยศูนย์การแปลและการล่ามร่วมกับหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More