February 17, 2016

Day

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 10 ตอน “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ที่อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การจัดงานในครั้งนี้ได้นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวและพันธุ์ ข้าวในมณฑลนครชัยศรี ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วัฒนธรรมข้าวของคนไทยลุ่มน้ำนครชัยศรี” โดยศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา เป็นองค์ปาฐกบรรยายถึงลักษณะของพันธุ์ข้าวที่พบในประเทศไทย ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตและพิธีกรรมความเชื่อของสังคม
Read More