March 10, 2016

Day

ณ บ้านศาลาดิน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ โดยมีกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนบ้านคลองโยงที่เข้าร่วมโครงการฯฟังการบรรยายเพื่อนำความรู้ไปทำหน้าที่มัคคุเทศก์เยาวชนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว
Read More