April 2016

Month

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง "ประวัติความเป็นมาของคลองมหาสวัสดิ์" ภายใต้โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ณ บ้านศาลาดิน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ โดยมีกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนบ้านคลองโยงที่เข้าร่วมโครงการฯฟังการบรรยายเพื่อนำความรู้ไปทำหน้าที่มัคคุเทศก์เยาวชนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว อาจารย์อภิลักษณ์ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่การริเริ่มขุดคลองมหาสวัสดิ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อย่นระยะทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ในตัวเมืองนครปฐม และความสัมพันธ์ของคลองต่าง ๆ ที่เชือมโยงกับคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นสายน้ำที่สำคัญต่อชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง ตลอดการบรรยายเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อาจารย์อภิลักษณ์ได้สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์และตำนานพญากงพญาพานที่น่าสนใจ พร้อมตั้งคำถามแจกรางวัลให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกด้วย
Read More
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาไทยร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษาฯ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการเสวนาพิเศษเรื่อง "เทคนิคการเขียนบทละครแนว ซิทคอม" ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณยศกุล มูลสาร คุณสมประสงค์ เจียมบุญสม และคุณวริทธิ์ อัมพรรัตน์ ทีมนักเขียนบทจากบริษัทเอ็กแซ็กท์ จำกัด และ บริษัทซีเนริโอ จำกัด ซึ่งมีผลงานละครมากมาย อาทิ บ้านนี้มีรัก เป็นต่อ และเพราะมีเธอ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเขียนบทละครให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจอย่างเป็นกันเอง
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษผมกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องวิถีชีวิตของชาวชุมชมริมคลองมหา สวัสดิ์และเล่าตำนานพร้อมพาชมสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง พญากงพญาพาน ให้แก่คณะครูและนักศึกษาจาก สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษผมกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องวิถีชีวิตของชาวชุมชมริมคลองมหาสวัสดิ์และเล่าตำนานพร้อมพาชมสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง พญากงพญาพาน ให้แก่คณะครูและนักศึกษาจาก สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Read More
มื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี และอาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาในวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่เดินทางไปเปิดประสบการณ์เรียน รู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของทัวร์วัฒนธรรมที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัด กำแพงเพชร นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร อาทิ วัดมหาธาตุ วัดศรีชุม วัดพระนอน และวัดพระสี่อิริยาบถ พร้อมฟังบรรยายจากอาจารย์ทั้งสองท่านเพื่อเติมเต็มความรู้และสอดแทรกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้
Read More
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดการประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาพุทธมณฑล ณ ห้องประชุม 729 อาคารสิริวทยา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมปรึกษาการวางแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาอำเภอพุทธมณฑลอย่างยั่งยื่น โดยความร่วมมือระหว่างอำเภอพุทธมณฑล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยศิลปากร
Read More