April 22, 2016

Day

มื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี และอาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาในวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่เดินทางไปเปิดประสบการณ์เรียน รู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของทัวร์วัฒนธรรมที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัด กำแพงเพชร นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร อาทิ วัดมหาธาตุ วัดศรีชุม วัดพระนอน และวัดพระสี่อิริยาบถ พร้อมฟังบรรยายจากอาจารย์ทั้งสองท่านเพื่อเติมเต็มความรู้และสอดแทรกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้
Read More