April 28, 2016

Day

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง "ประวัติความเป็นมาของคลองมหาสวัสดิ์" ภายใต้โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ณ บ้านศาลาดิน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ โดยมีกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนบ้านคลองโยงที่เข้าร่วมโครงการฯฟังการบรรยายเพื่อนำความรู้ไปทำหน้าที่มัคคุเทศก์เยาวชนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว อาจารย์อภิลักษณ์ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่การริเริ่มขุดคลองมหาสวัสดิ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อย่นระยะทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ในตัวเมืองนครปฐม และความสัมพันธ์ของคลองต่าง ๆ ที่เชือมโยงกับคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นสายน้ำที่สำคัญต่อชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง ตลอดการบรรยายเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อาจารย์อภิลักษณ์ได้สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์และตำนานพญากงพญาพานที่น่าสนใจ พร้อมตั้งคำถามแจกรางวัลให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกด้วย
Read More