December 2016

Month

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ได้ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดไร่ขิง เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างความสุขและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ภายใต้ชื่อโครงการ Happy birthday Happy Time จัดโดย หน่วยทรัพยากรบุคคล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการ “งานคืนสู่เหย้า ชาวศิลปศาสตร์” ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๗ - ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆร่วมกันเพื่อเป็นกลุ่มพลังในการพัฒนาเครือข่ายด้านศิษย์สัมพันธ์ของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
Read More