December 17, 2016

Day

หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการ “งานคืนสู่เหย้า ชาวศิลปศาสตร์” ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๗ - ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆร่วมกันเพื่อเป็นกลุ่มพลังในการพัฒนาเครือข่ายด้านศิษย์สัมพันธ์ของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
Read More