March 15, 2017

Day

นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเข้าฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ในหัวข้อ : วรรณกรรมซีไรต์คุณค่าทางวรรณศิลป์แห่งอาเซียน วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
Read More