April 5, 2017

Day

หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อ "ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ" เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้อง 130 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย
Read More
อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา ครั้งที่ 3/2560 เรื่องจากอินเดียสู่อาเซียน: อิทธิพลของวรรณกรรมมหากาพย์ เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ มั่งมีสุขศิริ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบาลี สันสกฤต วรรณกรรม โบราณคดีและประวัติศาสตร์อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของรายวิชา ศศภอ 434 วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย
Read More