April 7, 2017

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 3) ในหัวข้อ “การเขียนทบทวนวรรณกรรม” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนันทกานต์ รุจิภักดิ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More