May 26, 2017

Day

โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia, Malaysia คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กร สถาบัน และประเทศชาติ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นนักวิชาการที่ดีมากกว่า 100 คน
Read More