June 2, 2017

Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีผู้ที่สนใจ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน ภายในงานครั้งนี้ มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน”
Read More