June 5, 2017

Day

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 นายสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนวิชาการ และนางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล และรับกล้าไม้ที่ระลึกจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในการนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดทำค่าย “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการดำเนินการมาโดยตลอดตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่ชุมชนผ่านทางตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
Read More