June 14, 2017

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการประเมิน
Read More